Przedłużenie rekrutacji

Zapraszamy serdecznie

do nowej Szkoły Polskiej

przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu

z siedzibą w Bremie!

W odpowiedzi na zapotrzebowanie i postulaty środowiska polonijnego, Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, z dniem 5 września 2022 r. utworzona została Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu z siedzibą w Bremie.

 Oferujemy dzieciom obywateli polskich czasowo przebywających za granicą oraz dzieciom ze środowiska polonijnego możliwość bezpłatnej nauki w Szkole Podstawowej zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

 Szkoła jest BEZPŁATNĄ szkołą publiczną, działającą w ramach polskiego systemu oświaty. Nauka w Szkole Polskiej jest bezpłatna i umożliwia poznanie języka ojczystego, wiedzy o Polsce oraz jej obyczajów i kultury.

Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia edukacyjne, które prowadzone są w systemie klasowo-lekcyjnym, dla każdej klasy raz w tygodniu przez wykwalifikowanych nauczycieli. Nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach, projektach i olimpiadach przedmiotowych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Wystawiamy świadectwa szkolne zgodnie z polskim prawem oświatowym dla uzupełniającego systemu nauczania.

Uczniowie korzystają z bezpłatnych podręczników. Naszym uczniom przysługuje legitymacja szkolna posiadająca ważność na terenie Polski.

W roku szkolnym 2022/2023 prowadzimy rekrutację do klas I-VIII Szkoły Podstawowej.

Zajęcia prowadzone są w soboty.

Uczniowie podczas spotkań uczestniczą w lekcjach z języka polskiego i  począwszy od IV klasy Szkoły Podstawowej-  również wiedzy o Polsce. Takie spotkania odbywają się wyłącznie w soboty. Podczas jednego zjazdu mają  4 lekcje.

Rekrutacja

Zamieszczony na stronie  www.brema.orpeg.pl kwestionariusz lub  pobrać i wypełnić załączniki nr 1-5 (rekrutacja).Wypełnione skany przesłać na brema@orpeg.pl

Pierwsze zajęcia – grudzień 2022r.

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji dostępne na stronach:

Rekrutacja

Kwestionariusz zgłoszeniowy do szkoły podstawowej