Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu z siedzibą w Bremie Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu z siedzibą w Bremie

Rekrutacja

 

Szanowni Państwo,
zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi rekrutacji uczniów na rok szkolny 2023/2024

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym RP w Hamburgu z siedzibą w Bremie ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz dzieci 5-letnich i 6-letnich do oddziału dziecięcego na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja uczniów do Szkoły Polskiej rozpoczyna się 05 maja 2023 r. a kończy 20 czerwca 2023 r.

Szkoła prowadzi rekrutację na rok szkolny 2023/2024 wyłącznie drogą elektroniczną. Rekrutacja uzupełniająca przewidziana jest w terminie od 25 sierpnia 2023 r. do 10 września 2023 r.

W terminie od 05 maja 2023r. do 20 czerwca 2023r. dokumenty należy przesłać w formie elektronicznej.
Dokumenty przesyłamy na adres: brema@orpeg.pl

w tytule podając „zapis do szkoły” lub „zapis do oddziału dziecięcego”

Wymagane dokumenty stanowiące warunek rozpatrywania zgłoszeń uczniów do Szkoły:

  1. kwestionariusz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna, oświadczenia oraz powiadomienie (formularze w załączeniu),
  2. dokument zawierający numer PESEL dziecka lub inny dokument stwierdzający tożsamość dziecka, dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu na początku roku szkolnego,
  3. zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły niemieckiej (dostarczone na początku roku szkolnego) lub oświadczenie rodziców,
  4. ostatnie świadectwo szkolne ( dotyczy uczniów klas II SP-VIII SP).

Oryginały dokumentów należy przedstawić na początku roku szkolnego.

Pierwszeństwo w zapisie do klasy pierwszej szkoły podstawowej mają dzieci, które w roku 2023 kończą siedem lat. Dzieci sześcioletnie mogą być przyjęte do klasy pierwszej szkoły podstawowej (jeżeli są wolne miejsca) na podstawie pisemnego wniosku rodziców skierowanego do dyrektora Szkoły Polskiej i po realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego oraz jeżeli podejmują naukę w klasie pierwszej szkoły niemieckiej.

O wynikach rekrutacji-przyjęciu do szkoły rodzice dziecka zostaną powiadomieni mailowo po zakończeniu okresu rekrutacji po 20 czerwca 2023r.